93 329 57 57 - 656 957 079 info@construccionesagras.com

OBRA NOVA

La nostra experiència en l’execució d’obra nova en qualsevol mena de construcció, ens permet aconsellar-li la millor solució per a les seves necessitats.

 Una vegada realitzat el projecte per part del professional corresponent, li oferim prèvia elaboració d’un pressupost completament desglossat i detallat, la possibilitat d’executar qualsevol de les següents obres:

  • Habitatges d’obra nova, aïllades o entre mitgeres, d’una o diverses plantes, amb qualsevol sistema estructural i amb qualsevol mena d’acabats.
  • Ampliacions d’habitatges existents, en horitzontal, en vertical o en tots dos casos.
  • Estructures de formigó.
  • Piscines d’obra, prefabricades o mixtes. Amb sistema de depuració inclòs, completament acabades i llistes per al seu ús.
  • Murs de contenció de terres, tanques de solars, dipòsits, cisternes de recollida d’aigües pluvials.

Tot això realitzat extrictamente per un equip de professionals sota la supervisió del tècnic competent i segons projecte visat pel Col·legi corresponent.